poetrystore.net

Feb 16

మరపురాని కల

0 comments

 

సాయంసమయంలో, సాగరతీరంలో నిలబడి ఉన్నాను

అలలు నా పాదాలను తాకాలని ఎదురుచూస్తున్నాను

సముద్రపు నీటిలో చంద్రుడి ప్రతిబింబం చూడటానికి వేచియున్నాను

తీరపు అందాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నను

ఇంతలొ ఎదురయ్యావు. ఎవరు నువ్వు ?

జానపద కథలో నాయికలా సముద్రములొనుండి పుట్టుకొచ్చావు

ప్రతి అంగంలో శ్రుంగారాన్ని పలికిస్తూ తీరం వైపు నడిచావు

కురుల వెనుక దాగివున్న ముఖాన్ని చూపిస్తూ నేలపై అడుగు పెట్టావు

చంద్రుడి కిరణాలు నీ తడి శరీరాన్ని తాకగా పాలరాతి శిల్పంలా మెరిశావు

మరుక్షణం నావైపు చూసావు. ఎవరు నువ్వు ?

నీ వాలు కనులతో నావైపే చూస్తూ నాలో తెలియని భయాన్ని పుట్టించావు

నా వైపే వస్తూ ప్రతి అడుగుకీ నాలో భయాన్ని పెంచావు

నన్ను చేరుకుని, నీ అందమైన చిరునవ్వుతో నన్ను పలకరించి,

నా భయాన్ని పోగొట్టి, నాలో వర్ణనాతీతమైన భావాన్ని కలిగించావు

ఇప్పటికీ ఇంకా తెలియలేదు. ఎవరు నువ్వు ?

నీ చేతులతో నా చెంపలను తాకి, కొత్త అనుభూతిని కలిగించావు

నా కళ్లలోకి సూటిగా చూస్తూ, నా ముఖాన్ని దగ్గరకు తీసుకున్నావు

కనురెప్పలను వాల్చుతూ నీ అధరాలను నా పెదవులకు దగ్గర చేసావు

ముద్దులోని మధురానుభూతిని పంచకుండానే కలగా మాయమయ్యావు

నా నిద్రను కూడా చెరిపేశావు. ఎవరు నువ్వు?

 

-Prabhat

 

మరపురాని కల - By Prabhat

 

New Posts
  • Sshhhh…. I comforted it, gently rocking it in my arms, So close it was, tucked in the sheets, its breath trembling, unable to stay calm. I pulled the sheets closer, trying to silence out the din, Its okay, its okay, I said, Its just a little bit of wind. Outside I could see the trees, getting torn by the wind’s might, I turned away, to make sure, This stays out of its sight. The storm raged on unrelenting, the waves crashing down on the shore, Bit by bit, everything fell apart, destroying my beautiful, lovely, home. I pulled the sheets closer, trying to silence out the din, Its okay, its okay, I said, Its just a little bit of wind The wind went savage, howling, devouring everything in its way, Moments seemed to tick slowly, as we helplessly waited for the day. Structures gave in, and so did the streetlights, unable to take anymore, it was getting worse, And we watched silently, helplessly as the nature ruthlessly took its course. I pulled the sheets closer, trying to silence out the din, Its okay, its okay, I said, Its just a little bit of wind. I was lost now, didn’t have the courage left to stay calm. This, fear of mine, was one troubled child, unable to stay still in my arms. It tossed and turned, to the tune of, the howling of the wind and the random crashes, This fiery storm will end soon, a new day will rise from the ashes. So one last time, I pulled myself together, tried to reassure myself out of this din, It’s okay it’s okay I told myself, It’s just a little bit of wind. - yash D
  • There was this beautiful cloud, bathed golden..in the morning sun She swept him off his feet… ’twas love, he just followed it wherever the wind took along. He stood in silence in the rain, when she let it out, hoping to soak up all her grief dry, and stood in amazement, spellbound by her beauty when she thundered out all her anger! all the while he hoped she would take a notice, He was all but a mere speck on the ground, she had the skies to reign, the heavens to dwell would he even stand a chance, a thought dragged down. Hope was all he had, dreams all he made, and one day, she sheltered me from the sun! He thought he succeeded, he leapt in joy, finally he managed to get himself heard! Little did he know, it was meant to pass, Irony was the tone, dark clouds soon joined her crowd, in all this darkness of confusion, suddenly with a flash of lightning, he was finally struck down. -Yash D
  • I must ink my thoughts in words, but every syllable struggles to find presence, all the confusion, as thoughts in my head, intelligible,otherwise die out in the mess. Emotions weigh down, heavy on me, as the pain keeps me up, through nights, Too many feelings, that cloud the thoughts, it gets tough to choose one and write. I force some words, pen them down, as I barely get past the start, Written down, they are just gibberish, rhyme and reason are miles apart. I try and fail, fail and try, hoping this terrible work, would be the last. I write randomly, hope desperately, this phase would soon be past. - Yash D